Financiële positie en toelichting

Overzicht incidentele baten en lasten

Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) schrijft voor (artt. 19 en 28) dat gemeenten zowel bij begroting als bij jaarrekening een overzicht van incidentele baten en lasten presenteren. Met behulp van dit overzicht kan worden bepaald in hoeverre de totale baten en lasten in evenwicht zijn, maar ook in hoeverre de structurele lasten worden gedekt door structurele baten. Het overzicht is, voor zowel raad als voor provincie, een essentieel onderdeel bij de bepaling van het structureel evenwicht van de exploitatie. Er is sprake van structurele exploitatieruimte als de structurele baten hoger zijn dan de structurele lasten. Dit percentage zegt iets over de financiële positie van de gemeente.

Het overzicht van incidentele baten en lasten bevat alleen 'eenmalige of tijdelijke' baten en/of lasten die bij ongewijzigd beleid en omstandigheden voor maximaal drie jaar vaststaan. Budgetverschillen op activiteiten inzake structureel bestaand beleid blijven in hun aard onderdeel van de 'structurele exploitatie'.

In onderstaand overzicht zijn per programma de incidentele baten en lasten met een eenmalig of tijdelijk karakter opgenomen. De uitwerking is in lijn met de Themacirculaire incidentele baten en lasten 2015 van de provincie Zuid-Holland en de Notitie structurele en incidentele baten en lasten (2018) van de Commissie BBV.

Overzicht incidentele baten en lasten

Bedragen x € 1.000

Programma

Begroting 2019

Jaarrekening 2019

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

Samenwerkend en Verbindend Dordrecht

664

0

-664

515

0

-515

Leefbaar en Veilig Dordrecht

0

0

0

260

0

-260

Groen en Ruimtelijk Dordrecht

301

0

-301

1.515

479

-1.036

Sociaal en Zorgzaam Dordrecht

417

203

-214

2.225

336

-1.889

Lerend en Ondernemend Dordrecht

3.901

75

-3.826

1.453

833

-619

Gezond en Levendig Dordrecht

1.456

0

-1.456

2.263

292

-1.971

Duurzaam en Innovatief Dordrecht

487

437

-50

439

73

-366

Bouwend en Bereikbaar Dordrecht

18.055

22.639

4.584

19.154

18.808

-346

De Financiën van Dordrecht

3.986

6.447

2.461

227

1.502

1.275

Totaal

29.267

29.801

534

28.050

22.323

-5.727

Mutaties in reserves

Bedragen x € 1.000

Programma

Begroting 2019

Jaarrekening 2019

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

Samenwerkend en Verbindend Dordrecht

0

200

200

0

200

200

Leefbaar en Veilig Dordrecht

0

0

0

0

280

280

Groen en Ruimtelijk Dordrecht

0

275

275

0

693

693

Sociaal en Zorgzaam Dordrecht

0

214

214

0

212

212

Lerend en Ondernemend Dordrecht

0

3.850

3.850

0

2.067

2.067

Gezond en Levendig Dordrecht

0

1.272

1.272

0

1.736

1.736

Duurzaam en Innovatief Dordrecht

0

50

50

0

366

366

Bouwend en Bereikbaar Dordrecht

6.788

2.074

-4.714

3.203

3.876

673

De Financiën van Dordrecht

0

0

0

0

0

0

Totaal

6.788

7.935

1.147

3.203

9.430

6.227

Totaal

36.055

37.736

1.681

31.253

31.753

500

In onderstaande opsomming noemen we de incidentele bedragen groter dan € 100.000.

Samenwerkend en Verbindend Dordrecht
Lasten:

 • Subsidieverstrekking innovatiefonds 'Smart City' (€ 315.000).
 • Kosten placemaking projecten/Dordt aan Zet (€ 200.000).

Mutatie reserves:

 • Onttrekking uit Algemene Reserve voor kosten placemaking/Dordt aan Zet (€ 200.000).

Leefbaar en Veilig Dordrecht
Lasten:

 • 'Integraal Veiligheidsplan' inclusief ondermijning en een extra impuls weerbaar bestuur (€ 260.000).

Mutaties reserve:

 • Onttrekking uit de reserve SI-Impulsen Sociale Veiligheid voor kosten veiligheidsplan, impuls weerbaar bestuur en camera's (€ 280.000).

Groen en Ruimtelijk Dordrecht
Lasten:

 • Klimaatadaptieve maatregelen uit opgavebudget 'groen-blauw' (€ 596.000).
 • Organisatiekosten en programmamanager ten behoeve van Dordt-West (€ 111.000).
 • Nader onderzoek boomziekten (€ 100.000).
 • Kosten PFOA en ecologisch beheer in project Nieuwe Dordtse Biesbosch (€ 481.000).
 • Kosten diverse Interreg projecten (€ 172.000).
 • Diverse posten < € 100.000 (€ 55.000).

Baten:

 • Ontvangen EU-subsidies Interreg projecten (€ 285.000).
 • Ontvangen bijdragen van derden aan opgavenbudget groenblauw (€ 155.000).
 • Diverse posten < € 100.000 (€ 39.000).

Mutaties reserve:

 • Onttrekking uit SI-reserve Dordt West voor programmamanager Dordt-West (€ 111.000).
 • Onttrekking uit de Algemene Reserve voor kosten nader onderzoek boomziekten (€ 100.000).
 • Onttrekking uit de Algemene Reserve voor kosten PFOA in de Biesbosch (€ 205.000).
 • Onttrekking uit de reserve SI-reserve NDB kosten voor ecologisch beheer (€ 276.000).

Sociaal en Zorgzaam Dordrecht
Lasten:

 • Kosten voor vervanging speeltoestellen (€ 202.000).
 • Uitvoering kassiersfunctie transformatiefonds Social domein Jeugd voor de regio Zuid-Holland Zuid (€ 1.065.000).
 • Uitvoering investeringsplan Sociaal Domein, onderdeel Jeugd (€ 112.000).
 • Kosten re-integratie officier (€ 134.000).
 • Uitvoeringskosten programma Samen tegen armoede (€ 350.000).
 • Ontwikkeling en implementatiekosten Dordtpas (€ 362.000).

Baten:

 • Bijdrage uit overdrachtsfonds SSKW inzake vervanging speeltoestellen (€ 202.000).
 • Bijdrage van ministerie van Veiligheid en Justitie voor het tweejarig project Probation Officer Re-integratie officier (€ 134.000).

Mutaties reserve:

 • Onttrekking uit reserve SI-Sociaal domein & Infra voor uitvoering investeringsplan Sociaal Domein (€ 112.000).
 • Onttrekking uit reserve Armoedebeleid voor kosten programma 'Samen tegen armoede' (€ 100.000).

Lerend en Ondernemend Dordrecht
Lasten:

 • Kosten aan project WDO (€ 476.000).
 • Kosten uitvoering ESF-programma (€ 733.000).
 • Kosten incidentele acquisitie verstrekking (€ 100.000).
 • Diverse posten < € 100.000 (€ 144.000).

Baten:

 • Bijdrage aan ESF-programma door EU subsidie (€ 733.000).
 • Diverse posten < € 100.000 (€ 100.000).

Mutaties reserve:

 • Onttrekking uit SI-reserve onderwijshuisvesting inzake afboeking boekwaarden huisvesting in verband met decentralisatie (€ 1.443.000).
 • Onttrekking uit reserve SI-WDO voor kosten project WDO (€ 468.000).
 • Onttrekking uit reserve Acquisitie voor kosten acquisitie (€ 100.000).
 • Diverse posten < € 100.000 (€ 56.000).


Gezond en Levendig Dordrecht
Lasten:

 • Kosten evenement 'The Passion' (€ 446.000).
 • Activiteiten en initiatieven in het kader van Levendige Binnenstad (€ 170.000).
 • Procesregie en project-bijdragen Waterdriehoek (€ 1.542.000).
 • Diverse posten < € 100.000 (€ 105.000).

Baten:

 • Bijdrage van cofinanciers van het project waterdriehoek (€ 292.000).

Mutaties reserves:

 • Onttrokken aan de reserve Levendige Binnenstad een bijdrage aan evenement 'The Passion' (€ 206.000).
 • Onttrokken aan de reserve Levendige Binnenstad ten behoeve van diverse activiteiten en initiatieven (€ 170.000).
 • Onttrokken aan de reserve Waterdriehoek ter dekking van procesregie en project-bijdragen (€ 1.250.000).
 • Diverse posten < € 100.000 (€ 110.000).

Duurzaam en Innovatief Dordrecht
Lasten:

 • Uitvoeringskosten proef grondstoffenbeleid (€ 206.000).
 • Kosten opgave Duurzame stad (€ 233.000).

Baten:

 • Diverse posten < € 100.000 (€ 73.000).

Mutaties reserve:

 • Onttrokken aan de reserve afval de kosten van proef grondstoffenbeleidsplan (€ 154.000).
 • Onttrokken aan de SI-reserve Duurzame Stad ten bate van opgave-budget (€ 212.000).

Bouwend en Bereikbaar Dordrecht
Lasten:

 • Kosten project gratis openbaar vervoer 65+ (€ 545.000).
 • Kosten diverse grondexploitaties (€ 17.325.000).
 • Werkbudget voor ontwikkeling Spuiboulevard/Spoorzone (€ 453.000).
 • Voorbereidingsbudget fietsenstalling parkzijde Station Dordrecht (€ 298.000).
 • Diverse posten < € 100.000 (€ 533.000).

Baten:

 • Baten diverse grondexploitaties (€ 18.568.000).
 • Bijdrage van partners (Drechtsteden, Provincie) aan voorbereiding fietsenstalling (€ 212.000).
 • Diverse posten < € 100.000 (€ 28.000).

Mutaties reserve:

 • Storting in reserve grondbedrijf tlv diverse grondexploitaties (€ 2.727.000).
 • Storting voor dekking afschrijving voor diverse kredieten in reserve afschrijving (€ 550.000).
 • Onttrokken aan de SI-reserve Gratis OV 65+ voor projectkosten openbaar vervoer 65+ (€ 500.000).
 • Onttrokken aan de reserve grondbedrijf voor diverse grondexploitaties (€ 1.963.000).
 • Onttrokken aan de SI-reserve Spoorzone/Spuiboulevard voor werkbudget ontwikkeling (€ 449.000).
 • Onttrokken aan de SI-reserve Verkeersstructuurplan centrum voor uitvoering verkeersstructuurplan (€ 175.000).
 • Onttrokken aan de reserve Bovenwijkse Voorzieningen voor Kruising Patersweg/Zuidendijk (€ 122.000).
 • Onttrokken aan de Algemene Reserve voor kosten Veerpont De Biesbosch (€ 260.000).
 • Diverse posten < € 100.000 (€ 333.000).

De Financiën van Dordrecht
Lasten:

 • Verkoopkosten dispositiepanden (€ 227.000).

Baten:

 • Verkoopopbrengst vastgoed (€ 1.322.000).
 • Vrijval voorziening dubieuze debiteuren (€ 180.000).