Wij maken Dordt Samen!

Wij maken Dordt Samen!
Het voorbije jaar viel er veel te vieren in de stad. Dordrecht heeft immers een rijke traditie aan historische gebeurtenissen. Een voorbeeld van een gevierde historische gebeurtenis, die meteen in het oog springt, is het programma rondom 400 jaar Synode. Een andere viering die Dordrecht het afgelopen jaar nog steviger op de kaart zette, was The Passion 2019. Dit soort evenementen, in combinatie met onze jaarlijks terugkerende evenementen als Big Rivers, Dordt Pride, City Swim en de Zomerkermis, zorgden ervoor dat we evenementenstad van het jaar werden. Daar mogen we trots zijn. Dat betekent echter niet dat alles goed gaat en we op onze lauweren rusten. Zeker niet. We staan als stad nog steeds voor grote uitdagingen, zoals bijvoorbeeld het vergroten van de veerkracht en draagkracht van onze inwoners en de bereikbaarheid van onze stad. Dit geldt zeker ook voor nieuwe uitdagingen die ons in 2020 wachten, zoals met de uitbraak en nasleep van de Coronacrisis. Daarom staken en steken we de handen uit de mouwen om de ambities uit het Coalitieakkoord 2018-2022 te kunnen realiseren. Dat doen we vooral samen, samen met de inwoners en de organisaties in de stad.

In de programmaverantwoording van deze Jaarstukken geven we specifiek verantwoording over de ambities en activiteiten die voor 2019 waren opgesteld in de Begroting 2019. De resultaten en maatschappelijke effecten van het beleid komen daarbij ook tot uitdrukking in de beleidsindicatoren die per programma zijn opgenomen. Een reflecterende blik op het geheel van de beleidsprogramma's maakt duidelijk dat een grote meerderheid van de benoemde activiteiten is gerealiseerd, door samenwerking. Dit is dan ook hét sleutelwoord, immers: Wij maken Dordt Samen! Maar tegelijkertijd betekent dit nog niet dat de zorgen over het meerjarig perspectief en de langere termijn doelstellingen zijn verdwenen. Zo loopt de realisatie van gebouwde woningen nog niet in het tempo zoals gehoopt en blijft de algemene uitkering van het Rijk aan gemeenten geen gelijke tred houden met de toename van de kosten in het sociaal domein. Daarnaast lijken de investeringskosten van de duurzaamheidsambities van het Rijk bij bijvoorbeeld onze netbeheerder ten koste te gaan van het dividend dat gemeenten toe zou komen. Op deze uitdagingen komen we terug bij, en in voorbereiding op, de Kadernota 2021.