Afkortingenlijst

A

ACM

Autoriteit Consument en Markt

AD

Associate Degree

ad.

ten bedrage van

ad hoc

zonder zorgvuldig gepland te zijn

Adm.

administratie

AEB

Afval Energie Bedrijf

AHC

Aandeelhouderscommissie

ALV

Algemene Leden Vergadering

Anno

in het jaar

ANWB

Koninklijke Nederlandse Toeristenbond

APPA

Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers

APV

Algemene Plaatselijke Verordening

AR

Algemene Reserve

art(t).

artikel(en)

ASZ

Albert Schweitzer ziekenhuis

AVA

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

AVG

Algemene verordening gegevensbescherming

AVU

Afval Verwijdering Utrecht

AWW

Amstelwijck-West

B

B&B

Bed and Breakfast

B(2019)

Begroting (2019)

BAR

Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk

BBV

Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten

Bbz

Bijstand voor zelfstandigen

BC

Businesscase

BD

Bureau Drechtsteden

BDU

Brede Doeluitkering

BDUR

Brede Doeluitkering Rampenbestrijding

BEGIN

Blue Green Infrastructures through Social Innovation

Bibob

Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur

BIE

bouwgronden in exploitatie

BIRK

Budget Investeringen Ruimtelijke Kwaliteit

BIZ

Bedrijfsinvesteringszone

BNG

Bank Nederlandse Gemeenten

Bob

Bijstandverlening aan ondernemers in de binnenvaart

boekw.

boekwaarde

BOJET

Baas Over Je Eigen Toekomst

Bovf

Bestuurlijk overleg financiële verhouding

BTW

Belasting Toegevoegde Waarde

BUIG

Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorziening gemeenten

Burap

bestuursrapportage

BV

Besloten Vennootschap

BVD

Beter voor Dordt

BVO

bruto-vloerenoppervlakte

BVP

benzineverkooppunt

BWRM

bouw- en woonrijp maken

BZK

ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

C

C.a.

cum annexis (wat erbij hoort)

ca.

circa

cao

collectieve arbeidsovereenkomst

CBS

Centraal Bureau voor Statistiek

CDA

Christen-Democratisch Appèl

cf

conform

Chw

Crisis- en herstelwet

CIO

Chief Information Officer

COELO

Centrum voor Onderzoek v/d Economie v/d Lagere Overheden

COL

Coöperatie Ontwikkeling Leerpark U.A.

COVID-19

corona virus disease 2019

CPB

Centraal Planbureau

CPI

Consumentenprijsindex

c.q.

casu quo (in welk geval)

CROW

Kenniscentrum voor verkeer, vervoer en infrastructuur

CTO

Centrum voor Topsport en Onderwijs

CU

ChristenUnie

CV

Commanditaire Vennootschap of centrale verwarming

CVOM

Centrale Verwerkingseenheid van het Openbaar Ministerie

D

3D

driedimensionaal

DAEB

Diensten Algemeen Economisch Belang

dB

decibel

DCRM

Milieudienst Rijnmond

d.d.

de dato; daterend van

DD

Dienstverlening Drechtsteden

DDO

Donkere Dagen Offensief

DEAL

Drechtstedelijk economisch Acquisitie Loket

DG(&)J

Dienst Gezondheid en Jeugd

DH

Dordtse Hout

Dhr.

de heer

DK

Dordtse Kil (I, II, III en IV)

DLTC

Dordrechtsche Lawn Tennis Club

DNWG

Delta Netwerkgroep

DO

definitief of detaillering ontwerp

DOOR

vrijwilligersbedrijf

DOV

Dordrechtse Ondernemersvereniging

DPD

DistriPark Dordrecht

DSB

Drechtstedenbestuur

DUO

Dienst Uitvoering Onderwijs

DVC

Da Vinci-college

DZHF

Duurzaamheidsfabriek

E

ECB

Europese Centrale Bank

ECD

Energie Coöperatie Dordrecht

e.d.

en dergelijke

EFRO

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

EGW

eengezinswoning

EK

Europees Kampioenschap

EMU

(Europese) Economische Monetaire Unie

ENSIA

Eenduidige Normatiek Single Information Audit

e.o.

en omgeving

EO

Evangelische Omroep

ESF

Europees Sociaal Fonds

etc.

et cetera

EU

Europese Unie

e.v.

en verder

EV

Externe Veiligheid

EW

eindwaarde

excl.

exclusief

expl

exploitatie

EZ(K)

ministerie van Economische Zaken (en Klimaat)

EZH

Elektriciteitscentrale Zuid-Holland

F

FC

Football Club

Fido

Wet Financiering decentrale overheden

Fixi

wijklijnmeldingsysteem

FLO

Functioneel Leeftijdsontslag

FMECA

Failure Mode Effect & Criticality Analysis

FMI

functiemengingsindex

FTE

fulltime equivalent

G

G40

netwerk van 40 (middel)grote steden in ons land

GBD

Gemeentebelastingen en Basisinformatie Drechtsteden

GBE

Gemeentelijk Bezit Evides

gecorr.

gecorrigeerde

gem.

gemiddelde

GGD

Gemeentelijke Gezondheidsdienst

ggz

geestelijke gezondheidszorg

GISIB

een objectbeheersysteem

GRD

Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden

GR-en

Gemeenschappelijke Regeling(en)

GREX

Grondexploitatie

GRP

Gemeentelijk Rioleringsplan

GWW

grond-, weg- en waterbouw of gemeentelijke waterbouwkundige werken

GZH

Gezondheidspark

GZP

Gezondheidspark

H

ha.

hectare

Halt

Lik-op-stuk afhandeling van bepaalde soorten criminaliteit door jeugdigen

HBO

Hoger Beroepsonderwijs

HBR

Havenbedrijf Rotterdam

HIC

High Impact Crimes

HKZ

Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector

HSL

hogesnelheidslijn

HVC

Afval- en energienutsbedrijf

HvS&R

Huis van Stad en Regio

I

I&W

ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

IBD

Ingenieursbureau Drechtsteden

IBT

Interbestuurlijk Toezicht

ICT

Informatie- en communicatietechnologie

idem

idem ditto; hetzelfde

IKB

individueel keuzebudget

ikv

in kader van

IMBOR

Informatie model Beheer Openbare Ruimte

incl.

inclusief

index.

indexering

Interreg

communautair initiatief van de Europese Commissie

inw.

inwoners

IOAW

Wet Inkomensvoorziening voor oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers

IOAZ

Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen

IPTA

Integrale Persoonsgerichte Toeleiding Arbeid

ISO

Internationale Organisatie voor Standaardisatie

IT

informatietechnologie

IVA

Immateriële Vaste Activa

i.v.m.

in verband met

iVRI

intelligente verkeersregelinstallatie

iz

inzake

J

JGZ

jeugdgezondheidszorg

jl

jongstleden

jr

jaar

JR(2018)

Jaarrekening (2018)

K

KCC

Klantcontactcentrum

KCS

Klant Contact Systeem

kg

kilogram

KING

Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten

K&L

kabels en leidingen

Km

kilometer

KPI('s)

kritische prestatie-indicator(en)

KRW

Kaderrichtlijn Water

KSV

(nota) Kiezen, Sturen en Verantwoorden (2018-2022)

KUBIS

een objectbeheersysteem

KV

kilovolt

kw(h)

Kilowatt(uur)

KZA

Klant-, Zaak-, Archiefsysteem

L

LC

Louisa- en Cannemanspolder

LEA

Lokale Educatieve Agenda

LED

licht-emitterende diode

LHBTI

lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, transgenders en mensen met een intersekse conditie

LIFE Critical

subsidieprogramma waarbij innovatie projecten worden ondersteund die passen in het Europese natuur-, milieu- en klimaatbeleid

LTS

Lagere Technische School

M

m(²)

(vierkante) meter

m(³)

(kubieke) meter

M(J)OP('s)

meerjarenonderhoudsplan(nen)

max.

maximaal

MBO

Middelbaar Beroepsonderwijs

mbt

met betrekking tot

MEE

Meedoen, meehelpen, meepraten

MER

Milieu Effect Rapportage

MEREPUV

Methods and measures to enhance resilience against electrical power outage in urban vital societal functions

Mevr.

mevrouw

MGO

middelgroot onderhoud

MIRT

Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport

MJP

meerjaren(onderhouds)programma

MKB

Midden- en Kleinbedrijf

mln.

miljoen

mnd.

maanden

MO

(sector) Maatschappelijke Ontwikkeling

MOK

Minerva Olympia Kombinatie

MOP

meerjarenonderhoudsplan

mrd

miljard

MWp

MegaWatt piekvermogen

N

Naris

Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement

n.b.

niet bekend

NBU

Nederlandse Bouw Unie

NCNP

no cure, no pay

NCW

Netto contante waarde

NDB

Nieuwe Dordtse Biesbosch

NDZ

Noorderdiepzone

Ned.

Nederland

NEN

Nederlandse Normen

NKL

Nationaal Kennisplatform Laadinfrastructuur

nl of NL

Nederland

NMC

Natuur en Milieu Centrum

n.n.b.

nog niet bekend

nntb

nog nader te bepalen

NP

Nationaal Park

NRF

Nationaal Restauratie Fonds

NS

Nederlandse Spoorwegen

NSV

Nederlandse Spoorwegen Vastgoed

NSVV

Nederlandse Stichting Voor Verlichtingskunde

NV

Naamloze Vennootschap

NVRR

Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies

n.v.t

niet van toepassing

O

o.a.

onder andere

OAB

Onderwijsachterstandenbeleid

obv

op basis van

OCD

Onderzoekscentrum Drechtsteden

OCW

Ontwikkelcombinatie De Werven BV of ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

OG

opgenomen geldleningen

o.g.v.

op grond van

OMC

Dordtse voetbalvereniging

ORT

onregelmatigheidstoeslag

OV

openbaar vervoer

OZB

onroerendezaakbelastingen

OZHZ

Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

P

PALT

Prestatieafspraken voor de Lange Termijn

PAS

Programma Aanpak Stikstof

PC

Prins Claus

P&C

Planning en Control

PFAS

poly- en perfluoralkylstoffen

PFOA

perfluoroctaanzuur

PIJOFACH

Personeel, Informatievoorziening, Juridisch, Organisatie, Financiën, Automatisering, Communicatie en Huisvesting

PJ

Peta Joules

PM

Pro Memorie (wat je moet onthouden) of particulate matter (fijn stof)

PMB

Persoonlijk Minimabudget

PMD

plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drinkkartons

POBD

(Vereniging) Promotie Ondernemers Binnenstad Dordrecht

POC

percentage of completion

pp.

parkeerplaatsen

PPS

Publiekprivate Samenwerking

P+R

Parkeer en Reis

prim.

primaire

PVE

Programma van Eisen

PVV

Partij voor de Vrijheid

PW

Participatiewet

PWV

particuliere woningverbetering

PZH

Provincie Zuid-Holland

R

RAV

Regionale Ambulance Voorziening

RES

Regionale Energiestrategie

RIB

raadsinformatiebrief

RIEC

Regionale Informatie en Expertise Centra

RIS

Raadsinformatiesysteem

RM

regionale middelen

RO

Ruimtelijke Ordening

ROC

Regionaal OpleidingsCentrum

ROK

Realisatieovereenkomst

ROM-D

Regionale Ontwikkelings-maatschappij Drechtsteden

RRE

Regeling Reductie Energieverbruik

RTV

radio en televisie

RVO

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

RvS

Raad van State

RWS

Rijkswaterstaat

S

SCD

Servicecentrum Drechtsteden

SCORE

Smart Cities and Open data Reuse

SCP

Sociaal en Cultureel Planbureau

SDD

Sociale Dienst Drechtsteden

SGP

Strategisch Groen Project of Staatkundig Gereformeerde partij

SI

Strategische Investeringen

SIM

Subsidieregeling instandhouding Monumenten

SiSa

Single information, Single audit

SLA

service-level agreement

SMI

sociaal-medische indicatie

SMS

School-Muziek-Sport

SOJ

Service Organisatie Jeugd

SOK

Samenwerkingsovereenkomst

SPUK

Regeling Specifieke Uitkering stimulering Sport

SSKW

Samenwerkingsverband Sociaal Kultureel Werk

St.

Sint of stichting of stuks

STAK

stichting administratiekantoor

SVN

Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeente

SW

Sociale Werkvoorziening

SZW

(ministerie van) Sociale Zaken en Werkgelegenheid

T

t.b.v.

ten bate van of ten behoeve van

TL

tube luminescent (lichtgevende buis)

t.l.v.

ten laste van

t/m

tot en met

TNO

Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek

t.o.v.

ten opzichte van

TU

Technische Universiteit

TUG

toekomstig uitvoeringsgereed

U

UA

Uitgesloten aansprakelijkheid

UG

uitgezette gelden

UWV

Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

V

Vd

van de

VGB

Vastgoedbedrijf

vh

van het

VHP

verenigingshallenplan

VIV

Vereniging Importeurs Verbrandingsmotoren

vm

voormalig

VMBO

voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs

VN

Verenigde Naties

VNG

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

VO

Voorlopig Ontwerp

VOB

Vereniging van Openbare Bibliotheken (thans Bibliotheek AanZet)

voorz.

voorziening

VPB

vennootschapsbelasting

VPNG

Vereniging Projectmanagement Nederlandse Gemeenten

VRC

Voorbereiding op Rampen en Crisis

(i)VRI

(intelligente) verkeersregelinstallatie

VRZHZ

Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

VSV

Voortijdig Schoolverlaten

VVD

Volkspartij voor Vrijheid en Democratie

VVE

Voor- en Vroegschoolse Educatie of Vereniging van Eigenaren

VVV

Vereniging voor Vreemdelingenverkeer

W

Wabo

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Wbmgp

Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek

WDO

Westelijke Dordtse Oever

WEB

Wet educatie en beroepsonderwijs

Wgr

Wet gemeenschappelijke regelingen

WHO

Wereldgezondheidsorganisatie

Wkb

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

WKO

Warmte Koude-opslag

WMO

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

WNT

Wet Normering Topinkomens

WOPT

Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens

WOZ

Wet Waardering Onroerende Zaken

WPO

Wet op het primair onderwijs

WSHD

Waterschap Hollandse Delta

WSW

Waarborgfonds Sociale Woningbouw of Wet sociale werkvoorziening

WWIK

Wet werk en inkomen kunstenaars

www

wereldwijde web

Z

ZH

Zuid-Holland

ZHZ

Zuid-Holland Zuid

zzp

zelfstandigen zonder personeel