Onderhoud kapitaalgoederen

Kapitaalgoederen zijn de goederen die de gemeente nodig heeft voor het leveren van diensten en goederen aan haar burgers. Deze goederen hebben doorgaans veel waarde en gaan meerdere jaren mee. Bovendien is adequaat onderhoud van deze investeringen van groot belang voor het functioneren van de gemeente op vele gebieden zoals leefbaarheid, veiligheid, vervoer en recreatie. Over dit gehele areaal worden, waar nodig, periodieke beheer- en onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. Dit gebeurt veelal door het uitvoeren van meerjaren onderhoudsplannen op basis van normen van het kenniscentrum voor verkeer, vervoer en infrastructuur (CROW) of andere vakinhoudelijke normen.

Deze paragraaf beschrijft het beheer en onderhoud en daarmee de borging van het kwaliteitsniveau van kapitaalgoederen. De nadruk ligt hierbij op het vastgestelde onderhoudsniveau en de (lange termijn) onderhoudsplanning voor de gemeentelijke activa zoals gebouwen, wegen, groen, verlichting, verkeersregelinstallaties, constructies, speeltoestellen, havens en riolering.

Assetmanagement
Dordrecht is in 2018 begonnen met de invoering van assetmanagement conform NEN-ISO 550001 beheer en onderhoud systematiek van de buitenruimte. De eerste stappen, het uitvoeren van een stakeholders analyse, het opstellen van een bedrijfswaarde-matrix en het opstellen van strategisch assetmanagementbeleid, zijn afgerond. Ook is een raamwerk opgesteld voor een strategisch assetmanagement plan. Dit plan verbindt de strategische koers uit het coalitieakkoord met kapitaalgoederen en operationele processen. Voor de meeste kapitaalgoederen zijn de onderhoudsconcepten opgesteld. Onveilige situaties en situaties van dreigende kapitaalvernietiging worden per direct aangepakt.

De disciplines wegen, riolen, gemalen, verlichting en verkeersregelinstallaties werken inmiddels op basis van risicogestuurd onderhoud. In 2020 worden vervolgstappen gezet voor de verdere invoering van assetmanagement zoals het completeren van alle beleid en onderhoudsconcepten, het verder uitwerken van het strategisch assetmanagement plan, risicoregisters en de invoering van risicogestuurd onderhoud voor de resterende disciplines groen, spelen en constructies.

Kaders en beleid
Het huidige beleid met betrekking tot het onderhoud van kapitaalgoederen van de gemeente Dordrecht is vastgelegd in verschillende beleidsnotities die door de raad zijn vastgesteld. Het onderhoud en beheer is vastgelegd in meerjaren onderhouds- en beheerplannen. Al deze kaders worden in de 'Nota onderhoud kapitaalgoederen' vermeld. Omdat bij het vaststellen van deze nota de beleidsdiscussie plaatsvindt, volstaan we in deze paragraaf met de verwijzing naar de kaders in deze nota. Het uitvoeren van beleid moet leiden tot een bestendige situatie waarin kapitaalgoederen worden onderhouden conform de vastgestelde functionaliteits- en kwaliteitsniveaus.

De ambities en doelstellingen van het geplande onderhoud zijn verwoord in de Begroting 2019. Deze zijn vertaald naar puntsgewijze omschrijvingen van praktische onderhoudsactiviteiten. In de navolgende onderdelen wordt duiding gegeven aan de meest actuele ontwikkelingen op het gebied van beheer en het gerealiseerde onderhoud van de kapitaalgoederen.