Overzicht EMU-saldo

Bedragen x € 1.000

Berekening EMU-saldo

Jaarrekening

Begroting

Jaarrekening

Begroting

2018

2019

2019

2020

1

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)

-5.384

0

-1.420

2.434

2

Afschrijvingen ten laste van de exploitatie

16.518

17.404

16.717

15.491

3

Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie

4.254

4.301

7.785

5.134

4

Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd

33.236

35.651

36.220

31.957

5

Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4

0

0

0

0

6

Desinvestering in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord

1.312

0

230

0

7

Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)

20.907

16.002

17.325

26.229

8

Baten bouwgrondexploitatie:
Baten voorzover transacties niet op exploitatie verantwoord

19.086

22.639

18.568

40.630

9

Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties met derden betreffen

3.589

2.240

1.932

2.018

10

Lasten i.v.m. transacties met derden, die niet via het exploitatiesaldo (post 1) lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van de bovenstaande posten

0

0

0

0

Berekend EMU-saldo

-21.947

-9.549

-13.597

3.485

Individuele referentiewaarde

-17.855

-17.855

-17.855

-20.398