Overzicht taakvelden

Duurzaam en Innovatief Dordrecht

Bedragen x € 1.000

Duurzaam en Innovatief Dordrecht

2019

2019

2019

Nr.

Taakveld

Lasten

Baten

Saldo

2.4

Economische Havens en waterwegen

33

0

33

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

1.619

196

1.423

6.3

Inkomensregelingen

1.496

0

1.496

7.3

Afval

14.483

15.900

-1.418

7.4

Milieubeheer

3.306

25

3.281

8.1

Ruimtelijke ordening

117

0

117

Geraamd totaal saldo baten en lasten

21.054

16.121

4.932

0.10

Mutaties reserves

254

492

-239

Geraamd resultaat

21.308

16.613

4.693