Vennootschapsbelasting

Wat heeft het gekost?

Vennootschapsbelasting
In deze jaarstukken is een verschillenanalyse per programma opgenomen. Hierin geven we de belangrijkste oorzaken aan van de hieronder genoemde verschillen ten opzichte van de actuele begroting. Met de programmarekening is een totaaloverzicht opgenomen van de gerealiseerde baten en lasten op productniveau.

Bedragen x € 1.000

Vennootschapsbelasting

Begroting 2019

Werkelijk 2019

Lasten

0

396

Baten

0

0

Saldo

0

396

Toevoeging reserves

Onttrekking reserves

Totaal programma

0

396

Lasten

Begroot € 0
Gerealiseerd € 396.347
Afwijking € -396.347