Overheveling investeringskredieten

Per 31 december 2019 schuiven we diverse restant investeringskredieten door, omdat het werk nog niet gereed is of omdat de uitvoering nog moet starten. Onderstaand overzicht geeft per begrotingsprogramma aan voor welk bedrag investeringskredieten worden overgeheveld van 2019 naar 2020:

Programma

Product

Totaal
kredieten

Totaal
realisatie

Restantkredieten per 31-12-2019

Samenwerkend en Verbindend Dordrecht

Publieke dienstverlening

89.472

-

89.472

Leefbaar en Veilig Dordrecht

Brandweer

-40.029

-116.758

76.729

Groen en Ruimtelijk Dordrecht

Constructies

420.019

388.134

31.885

Groen

47.286

-

47.286

Havenexploitatie

78.500

33.824

44.676

Openbare verlichting

492.108

369.744

122.364

Riolering

-

-43.816

43.816

Soc. Herstructureringswijken/Dordt West

2.419.827

1.358.855

1.060.972

Verkeersmeubilair en VRI's

722.050

488.625

233.425

Wegen

7.024.267

5.747.173

1.277.094

Sociaal en Zorgzaam Dordrecht

Onderwijshuisvesting

2.917.011

2.674.980

242.031

Plechtigheden (Essenhof)

219.151

-

219.151

Lerend en Ondernemend Dordrecht

Onderwijshuisvesting

3.184.854

3.097.957

86.897

Gezond en Levendig Dordrecht

Binnenstad

67.057

102.911

-35.854

Droge- en natte bedrijven

2.584.473

3.118.894

-534.421

Havenexploitatie

4.210.058

2.387.725

1.822.333

Kunst en Geschiedenis

198.179

55.362

142.817

Sport

219.320

-7.311

226.631

Duurzaam en Innovatief Dordrecht

Ecologie

509.231

347.194

162.037

Natuur- en Milieucentrum

70.000

7.975

62.025

Bouwend en Bereikbaar Dordrecht

Hoofdinfrastructuur

84.000

-75.245

159.245

Parkeren

234.166

38.169

195.997

Verkeersveiligheid

331.775

276.336

55.439

Algemene Dekkingsmiddelen

Vastgoed

1.193.631

934.336

259.295

Overhead

Overhead

50.000

-

50.000

Eindtotaal

27.326.406

21.185.064

6.141.342

De grootste door te schuiven bedragen doen zich voor binnen het programma Groen en Ruimtelijk Dordrecht. Binnen dit programma loopt de realisatie van infrastructurele investeringen voor het project Dordt West door in 2020/2021 vanwege de relatie met de woningbouw in dit gebied (€ 1.061.000). Voor het onderdeel Wegen is de uitvoering van de projecten Gravensingel en de Gorterstraat vertraagd (€ 1.277.000). Voor het onderdeel Havens loopt de vervanging van de kademuren Noorderhoofd en Lange Geldersekade door in 2020 vanwege de complexiteit van de omgeving waarin deze projecten uitgevoerd worden (€ 1.867.000).

Binnen de andere begrotingsprogramma doen zich de volgende grote posten voor:

  • Het restantkrediet bij het onderdeel Onderwijshuisvesting (€ 242.000) betreft voornamelijk de vernieuwbouw van de Albatros/Fontein door het niet vinden van voldoende tijdelijke huisvesting tijdens de bouw.
  • Het nog niet bestede bedrag bij de Essenhof (219.00) hangt samen met de doorlichting van Essenhof en gewijzigde planvorming voor de begraafplaats.
  • Het doorgeschoven tekort bij het onderdeel Droge en natte bedrijven (- € 534.000) komt door versnelling in de uitgifte van bouwkavels op het Distripark voor project Westelijke Dordtse Oevers.
  • Het restantkrediet bij het onderdeel Sport (€ 226.000) betreft voornamelijk het onderdeel parkeren bij de Schenkeldijk waarvan de uitvoering afhankelijk is van de definitieve plannen voor dit sportpark.
  • De doorgeschoven bedragen bij Vastgoed (€ 259.000) en Parkeren ( € 196.000) zijn voor het grootste gedeelte het gevolg van fasering bij het project Huis van Stad en Regio.

Daarnaast sluiten we per 31 december 2019 diverse investeringskredieten af, omdat het werk is afgerond en de projecten financieel worden afgesloten. Bij het afsluiten van investeringskredieten kan sprake zijn van overschrijding of vrijval van middelen. In totaal is sprake van een overschrijding van ongeveer € 1,3 miljoen. Onderstaand overzicht geeft per begrotingsprogramma aan voor welk bedrag investeringskredieten vrijvallen of overschreden worden:

Programma

Totaal
kredieten

Totaal
realisatie

Tekort/vrijval
per 31-12-2019

Leefbaar en Veilig Dordrecht

Sociale veiligheid

74.000

88.333

-14.333

Groen en Ruimtelijk Dordrecht

Constructies

604.356

557.396

46.960

Groen

492.567

319.705

172.862

Openbare verlichting

166.071

174.044

-7.973

Riolering

4.707.522

6.131.553

-1.424.031

Soc. Herstructureringswijken/Dordt West

310.670

29.149

281.521

Verkeersmeubilair en VRI's

36.555

229

36.326

Wegen

278.585

541.934

-263.349

Sociaal en Zorgzaam Dordrecht

Onderwijshuisvesting

2.048.754

2.052.018

-3.264

Plechtigheden (Essenhof)

35.000

31.483

3.517

Gezond en Levendig Dordrecht

Hofkwartier

159.391

179.516

-20.125

Kunst en Geschiedenis

205.000

212.285

-7.285

Sport

732.645

710.759

21.886

Duurzaam en Innovatief Dordrecht

Ecologie

-

-

-

Bouwend en Bereikbaar Dordrecht

Hoofdinfrastructuur

382.285

375.932

6.353

Parkeren

147.577

77.993

69.584

Algemene Dekkingsmiddelen

Vastgoed

1.020.165

1.180.273

-160.108

Eindtotaal

11.401.143

12.662.602

-1.261.459

De grootste vrijvallen worden gerealiseerd binnen het programma Groen en Ruimtelijk Dordrecht. Binnen dit programma is de aanbesteding voor het inrichten en woonrijp maken van de openbare ruimte in project Dordt West gunstig uitgevallen (€ 282.000). Daarnaast is een besparing ontstaan op product Groen (€ 173.000), wat voornamelijk komt door een alternatieve werkwijze bij de aanleg van een depotvoorziening voor PFOA houdende grond.

De grootste overschrijdingen doen zich tevens voor binnen programma Groen en Ruimtelijk Dordrecht. Binnen dit programma ontstaat de overschrijding bij Riolen (€ 1.424.000) enerzijds door de versnelling van een aantal projecten en anderzijds door een forse prijsstijging in zowel de grondstoffen als aannemersprijzen. Voor het onderdeel Wegen (€ 263.000) ontstaat de overschrijding door tegenvallers bij het project Merwedestraat/Oranjelaan.