Overhead

Overheadkosten

In dit onderdeel worden de overheadkosten gepresenteerd conform de definities uit de notitie overhead van de Commissie BBV (Besluit Begroting en Verantwoording). De overhead bestaat voor een groot gedeelte uit bijdragen aan de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden (GRD), die veel van de PIJOFACH taken voor de gemeente Dordrecht uitvoert. Daarnaast draagt de gemeente zelf de directe kosten van huisvesting en facilitaire zaken. Tot slot bestaat de overhead uit eigen personeelskosten voor staf- en leidinggevende functies en de daaraan verbonden algemene kosten. De totale overheadkosten zijn als volgt verdeeld:

Bedragen x € 1.000

Overheadkosten per onderdeel

Prim. begroot

Begroot 2019

Werkelijk 2019

Afwijking

GRD (SCD, OCD)

17.660

17.202

17.130

72

Personeelskosten overhead

12.798

13.213

13.418

-206

Algemene en personeelsgebonden kosten

4.794

4.716

4.805

-89

Huisvesting & Facilitaire Zaken

2.080

2.146

1.948

198

subtotaal overheadkosten

37.331

37.278

37.302

-24

Overhead naar grondexploitaties

-1.013

-1.013

-1.013

0

Totaal overheadkosten

36.318

36.265

36.289

-24

De werkelijke uitgaven zijn nagenoeg gelijk aan de begrote uitgaven. De afwijkingen op de overhead zijn opgenomen in de toelichting op het onderdeel overhead.

Een deel van de overheadkosten is (conform begroting) toegerekend aan de grondexploitaties. De totale exploitatiebegroting van de gemeente Dordrecht bedraagt ongeveer € 560 miljoen. De overhead bedraagt ruim 6% van de totale exploitatiekosten.

Lasten

Begroot € 36.968.293
Gerealiseerd € 37.352.674
Afwijking € -384.381