Balans en toelichting

De balans met de toelichting verschaft op systematische wijze informatie over de samenstelling van de bezittingen (activa) en schulden (passiva) aan het eind van het begrotingsjaar en over de ontwikkelingen daarvan. De gemeente is niet vrij in het kiezen van de vorm bij het opstellen van de balans. Deze is vastgelegd in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV).

Activa en passiva
De activa op de balans zijn de bezittingen van de gemeente en bestaan uit vaste en vlottende activa. Op de passiva-zijde van de balans staan de schulden vermeld. Ook deze zijn te splitsen in vaste en vlottende passiva. Het onderscheid tussen de vaste en vlottende activa en passiva is dat de vaste activa en passiva een looptijd hebben van langer dan één jaar.

Algemeen
Uit de balans in deze jaarrekening blijkt dat het eigen vermogen (reserves en rekeningsaldo) is afgenomen van € 423,8 miljoen eind 2018 tot € 422,4 miljoen eind 2019. Een oordeel over de vermogenspositie kan worden gevormd door bepaling van de solvabiliteitsratio. Solvabiliteit kan daarbij worden gedefinieerd als de mate waarin een instelling in staat is aan haar korte en lange verplichtingen te voldoen. Hiertoe wordt aan de hand van de balans het eigen vermogen uitgedrukt in een percentage van het totale vermogen. De ratio wordt bepaald aan de hand van het eigen vermogen dat als buffer dient voor het opvangen van eventuele tegenvallers. Het eigen vermogen van de gemeente Dordrecht bestaat grotendeels uit bestemmingsreserves waarover niet vrijelijk kan worden beschikt. Als het eigen vermogen per eind 2019 wordt uitgedrukt in een percentage van het totale vermogen leidt dit tot een ratio van 50,7% wat kan worden gekenmerkt als solide (eind 2018: 52,1%).