Wet Normering Topinkomens

De Wet Normering Topinkomens (WNT) verplicht gemeenten om de bezoldiging van topfunctionarissen openbaar te maken en de bezoldiging van overige functionarissen wanneer deze de WNT-norm overstijgt. Deze WNT-norm bedroeg voor de gemeente Dordrecht in 2019 100% van een ministerssalaris, oftewel € 194.000 inclusief onkostenvergoedingen en overige beloningen naar rato van de werkzame periode. Er zijn geen andere normen van toepassing.

Bezoldiging topfunctionarissen
Voor de gemeente Dordrecht worden de gemeentesecretaris en de griffier aangemerkt als topfunctionaris. Het totaal aan bezoldiging voor de topfunctionarissen van Dordrecht komt niet uit boven voornoemde WNT-norm.

Verantwoording 2019

Bedragen x € 1

Persoon

FTE

In dienst

Functie

Werkzaam

Basis beloning

Onkosten

Pensioen

Totaal

Dhr. M.M. van der Kraan

100%

J

Gemeentesecretaris

0101-3011

153.342

0

18.832

172.174

In verband met de periode waarin dhr. Van der Kraan werkte voor Dordrecht, is de toets norm € 177.523

Mevr. A.E.T Wepster

100%

J

Griffier

Heel 2019

106.080

0

18.695

124.775

Verantwoording 2018

Bedragen x € 1

Persoon

FTE

In dienst

Functie

Werkzaam

Basis beloning

Onkosten

Pensioen

Totaal

Dhr. M.M. van der Kraan

100%

J

Gemeentesecretaris

Heel 2018

145.672

0

18.739

164.412

Mevr. A.E.T Wepster

100%

J

Griffier

Heel 2018

102.423

0

16.933

119.356

Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking in de periode kalendermaand 1 tot en met 12
De gemeente Dordrecht heeft in december 2019 een interim-gemeentesecretaris aangetrokken. Het totaal aan bezoldiging komt voor deze topfunctionaris komt niet uit boven het individueel toepasselijke maximum.

Verantwoording 2019

Bedragen x € 1

Persoon

FTE

In dienst

Functie

Werkzaam

Maximum uurtarief

Maximum

Bezoldiging

Dhr. J. Scholten

N

Gemeentesecretaris

0912-3112

187

25.900

13.654

Overige functionarissen boven de WNT-norm
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met dienstbetrekking die in 2019 een bezoldiging boven het individuele WNT-maximum hebben ontvangen. Er zijn in 2019 geen ontslaguitkeringen betaald aan overige functionarissen die op grond van de WNT dienen te worden vermeld, of die in eerdere jaren op grond van de WOPT of de WNT vermeld zijn of hadden moeten worden.