Overzicht taakvelden

In het kader van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is het verplicht om de begrotingsrealisatie op te stellen aan de hand van taakvelden. Met deze bijlage geven we hier invulling aan. Met behulp van deze gegevens kunnen gemeenten onderling beter worden vergeleken.

Rekening onderverdeeld naar taakvelden

Bedragen x €1.000

Nr.

Taakveld

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

0.1

Bestuur

10.398

1.042

9.356

0.2

Burgerzaken

6.038

4.982

1.056

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

12.680

6.204

6.476

0.4

Overhead

37.339

638

36.701

0.5

Treasury

-11.399

13.730

-25.129

0.61

OZB woningen

465

12.210

-11.745

0.62

OZB niet-woningen

962

12.401

-11.439

0.63

Parkeerbelasting

41

6.359

-6.318

0.64

Belastingen Overig

98

6.893

-6.795

0.7

Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds

0

284.595

-284.595

0.8

Overige baten en lasten

4.072

3.142

930

0.9

Vennootschapsbelasting

396

0

396

0.10

Mutaties reserves

57.343

68.131

-10.788

1.1

Crisisbeheersing en Brandweer

10.945

0

10.945

1.2

Openbare orde en Veiligheid

4.900

1.041

3.859

2.1

Verkeer en vervoer

18.192

2.599

15.592

2.2

Parkeren

6.356

4.684

1.672

2.3

Recreatieve Havens

898

237

661

2.4

Economische Havens en waterwegen

3.046

726

2.320

2.5

Openbaar vervoer

2.062

142

1.920

3.1

Economische ontwikkeling

1.063

733

330

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

4.425

4.066

359

3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

1.816

879

937

3.4

Economische promotie

3.666

208

3.458

4.1

Openbaar basisonderwijs

250

0

250

4.2

Onderwijshuisvesting

12.215

1.792

10.422

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

14.582

8.690

5.892

5.1

Sportbeleid en activering

2.004

22

1.982

5.2

Sportaccommodaties

8.937

3.526

5.411

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

7.159

533

6.626

5.4

Musea

9.356

1.887

7.469

5.5

Cultureel erfgoed

530

5

526

5.6

Media

3.024

18

3.007

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

12.133

1.488

10.645

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

13.575

1.180

12.395

6.2

Wijkteams

9.588

0

9.588

6.3

Inkomensregelingen

73.104

53.433

19.672

6.4

Begeleide participatie

23.116

92

23.024

6.5

Arbeidsparticipatie

13.441

7

13.434

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

2.306

191

2.114

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

29.055

74

28.981

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

31.116

1.811

29.305

6.81

Geëscaleerde zorg 18+

51.885

130

51.755

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

5.364

0

5.364

7.1

Volksgezondheid

5.098

3

5.095

7.2

Riolering

11.037

12.587

-1.550

7.3

Afval

14.483

15.900

-1.418

7.4

Milieubeheer

3.527

25

3.502

7.5

Begraafplaatsen

2.725

3.061

-336

8.1

Ruimtelijke ordening

3.987

5.385

-1.398

8.2

Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

11.698

16.894

-5.197

8.3

Wonen en bouwen

8.230

4.317

3.913

Gerealiseerd totaal saldo baten en lasten

559.327

568.693

-9.368