Overzicht taakvelden

Sociaal en Zorgzaam Dordrecht

Bedragen x € 1.000

Sociaal en Zorgzaam Dordrecht

2019

2019

2019

Nr.

Taakveld

Lasten

Baten

Saldo

1.2

Openbare orde en Veiligheid

725

603

123

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

9

0

9

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

11.980

1.179

10.800

6.2

Wijkteams

9.588

0

9.588

6.3

Inkomensregelingen

71.127

53.433

17.695

6.4

Begeleide participatie

23.022

0

23.022

6.5

Arbeidsparticipatie

13.441

7

13.434

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

2.084

0

2.084

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

29.055

74

28.981

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

31.116

1.811

29.305

6.81

Geëscaleerde zorg 18+

51.885

130

51.755

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

5.364

0

5.364

7.1

Volksgezondheid

5.098

3

5.095

7.5

Begraafplaatsen

2.725

3.061

-336

Geraamd totaal saldo baten en lasten

257.219

60.301

196.919

0.10

Mutaties reserves

181

914

-734

Geraamd resultaat

257.400

61.215

196.185