Overzicht taakvelden

Lerend en Ondernemend Dordrecht

Bedragen x € 1.000

Lerend en Ondernemend Dordrecht

2019

2019

2019

Nr.

Taakveld

Lasten

Baten

Saldo

0.64

Belastingen Overig

0

10

-10

3.1

Economische ontwikkeling

1.053

733

320

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

546

8

538

3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

1.816

879

937

4.2

Onderwijshuisvesting

12.215

1.792

10.422

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

12.954

8.494

4.460

5.6

Media

2.723

18

2.706

6.4

Begeleide participatie

94

92

2

Geraamd totaal saldo baten en lasten

31.401

12.026

19.375

0.10

Mutaties reserves

2.259

6.125

-3.866

Geraamd resultaat

33.660

18.151

15.509