Overzicht taakvelden

Vennootschapsbelasting

Bedragen x € 1.000

Vennootschapsbelasting

2019

2019

2019

Nr.

Taakveld

Lasten

Baten

Saldo

0.9

Vennootschapsbelasting

396

0

396

Geraamd totaal saldo baten en lasten

396

0

396

Geraamd resultaat

396

0

396