Onvoorzien

Wat heeft het gekost?

Onvoorzien
In deze jaarstukken is een verschillenanalyse per programma opgenomen. Hierin geven we de belangrijkste oorzaken aan van de hieronder genoemde verschillen ten opzichte van de actuele begroting. Met de programmarekening is een totaaloverzicht opgenomen van de gerealiseerde baten en lasten op productniveau.

Bedragen x € 1.000

Onvoorzien

Begroting 2019

Werkelijk 2019

Lasten

239

0

Baten

0

0

Saldo

239

0

Toevoeging reserves

Onttrekking reserves

Totaal programma

239

0

Lasten

Begroot € 239.000
Gerealiseerd € 0
Afwijking € 239.000