Bestuurskosten

De raad heeft op 26 september 2017 besloten om het college op te dragen om actief transparant te zijn in de bestuurskosten. Het college heeft naar aanleiding van dit besluit een plan van aanpak opgesteld. Hierin is aangegeven dat voortaan in elk jaarverslag wordt gerapporteerd over bestuurskosten en op welke wijze dit gebeurt. Deze bijlage geeft hier invulling aan.

Bestuurskosten zijn kosten die door of namens bestuurders van de gemeente Dordrecht zijn gemaakt, niet zijnde de reguliere bezoldiging. Onderstaande tabel laat zien welke bestuurskosten in 2019 zijn gemaakt in relatie tot de bestedingen in 2018. In de kosten van 2018 zitten eenmalige posten, samen zo'n € 38.000, die betrekking hebben op de coalitievorming en het afscheid van drie wethouders. In 2019 zijn deze niet aanwezig geweest. Doordat de chauffeur voor het collegevervoer in dienst van de gemeente Dordrecht is getreden in plaats van in te huren via het vervoersbedrijf zijn de reis- en verblijfkosten lager. Als deze twee posten buiten beschouwing worden gelaten, liggen de bestuurskosten in lijn met het voorgaande jaar.

Omschrijving

Bedrag 2018

Bedrag 2019

Reis- en verblijfkosten

€ 124.841,54

€ 73.291,15

Representatiekosten

€ 75.288,73

€ 64.898,97

Inhuur specialistische kennis

€ 49.877,77

€ 26.643,00

Deelname congressen

€ 13.002,20

€ 6.033,00

Overige

€ 33.859,62

€ 25.923,29

Totaal

€ 296.869,86

€ 196.789,41