Overzicht taakvelden

Algemene Dekkingsmiddelen

Bedragen x € 1.000

Algemene Dekkingsmiddelen

2019

2019

2019

Nr.

Taakveld

Lasten

Baten

Saldo

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

12.680

6.204

6.476

0.5

Treasury

-11.399

13.730

-25.129

0.61

OZB woningen

465

12.210

-11.745

0.62

OZB niet-woningen

962

12.401

-11.439

0.64

Belastingen Overig

98

792

-695

0.7

Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds

0

284.595

-284.595

6.3

Inkomensregelingen

13

0

13

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

222

191

31

8.3

Wonen en bouwen

176

176

0

Geraamd totaal saldo baten en lasten

3.217

330.299

-327.083

0.10

Mutaties reserves

7.244

6.840

403

Geraamd resultaat

10.461

337.139

-326.680