Overzicht taakvelden

Gezond en Levendig Dordrecht

Bedragen x € 1.000

Gezond en Levendig Dordrecht

2019

2019

2019

Nr.

Taakveld

Lasten

Baten

Saldo

0.2

Burgerzaken

1

3

-2

2.1

Verkeer en vervoer

1

0

1

2.3

Recreatieve Havens

9

0

9

2.4

Economische Havens en waterwegen

1.542

292

1.250

3.1

Economische ontwikkeling

10

0

10

3.4

Economische promotie

3.666

208

3.458

4.1

Openbaar basisonderwijs

250

0

250

5.1

Sportbeleid en activering

2.004

22

1.982

5.2

Sportaccommodaties

8.937

3.526

5.411

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

7.159

533

6.626

5.4

Musea

9.327

1.887

7.440

5.5

Cultureel erfgoed

104

0

104

5.6

Media

301

0

301

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

2.266

301

1.965

Geraamd totaal saldo baten en lasten

35.577

6.772

28.805

0.10

Mutaties reserves

465

7.153

-6.688

Geraamd resultaat

36.042

13.925

22.117