Overzicht taakvelden

Groen en Ruimtelijk Dordrecht

Bedragen x € 1.000

Groen en Ruimtelijk Dordrecht

2019

2019

2019

Nr.

Taakveld

Lasten

Baten

Saldo

0.64

Belastingen Overig

0

6.090

-6.090

2.1

Verkeer en vervoer

16.751

2.335

14.416

2.3

Recreatieve Havens

289

237

52

2.4

Economische Havens en waterwegen

1.472

434

1.038

2.5

Openbaar vervoer

89

38

51

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

9.358

111

9.247

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

88

0

88

6.3

Inkomensregelingen

464

0

464

7.2

Riolering

11.037

12.587

-1.550

7.4

Milieubeheer

221

0

221

8.1

Ruimtelijke ordening

1.060

479

581

8.3

Wonen en bouwen

1.140

74

1.067

Geraamd totaal saldo baten en lasten

41.969

22.385

19.585

0.10

Mutaties reserves

5.026

6.257

-1.231

Geraamd resultaat

46.995

28.642

18.354