Overzicht taakvelden

Bouwend en Bereikbaar Dordrecht

Bedragen x € 1.000

Bouwend en Bereikbaar Dordrecht

2019

2019

2019

Nr.

Taakveld

Lasten

Baten

Saldo

0.63

Parkeerbelasting

41

6.359

-6.318

0.8

Overige baten en lasten

43

0

43

1.2

Openbare orde en Veiligheid

0

38

-38

2.1

Verkeer en vervoer

1.440

264

1.175

2.2

Parkeren

6.345

4.673

1.672

2.3

Recreatieve Havens

600

0

600

2.5

Openbaar vervoer

1.972

104

1.869

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

3.879

4.058

-179

5.4

Musea

30

0

30

5.5

Cultureel erfgoed

426

5

421

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

510

1.076

-566

8.1

Ruimtelijke ordening

1.829

4.906

-3.078

8.2

Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

11.698

16.894

-5.197

8.3

Wonen en bouwen

6.913

4.042

2.871

Geraamd totaal saldo baten en lasten

35.726

42.419

-6.695

0.10

Mutaties reserves

10.979

7.368

3.611

Geraamd resultaat

46.705

49.787

-3.084