Aanbevelingen rekenkamercommissie

In 2019 heeft de rekenkamercommissie Dordrecht vier onderzoeken gepubliceerd, namelijk: ‘Wat opvalt aan afval’, ‘Communicatiebeleid gemeente Dordrecht’, ‘VN-verdrag Handicap’ en het onderzoek ‘Doorwerking rapporten 2011 t/m 2017’. De verordening Rekenkamercommissie Dordrecht schrijft voor dat het college jaarlijks, bij de jaarstukken, aan de raad rapporteert over de stand van zaken rond de uitvoering van de over de rekenkamercommissie-onderzoeken genomen raadsbesluiten.

Onderzoek ‘Wat opvalt aan afval’
Naar aanleiding van het Rekenkameronderzoek is er een Plan van aanpak opgesteld. Dit Plan van aanpak, in de vorm van een raadsinformatiebrief, is inhoudelijk besproken in de commissie Fysiek van 11 februari 2020. Afgesproken is dat de verdere aanpak van de aanbevelingen meegenomen wordt in het Grondstoffenbeleidsplan 2020-2030. Een uitzondering hierop vormt de aanbeveling die betrekking heeft op de interne organisatie: ‘organiseer intern een integrale uitvoering en monitoring’. Deze aanbeveling wordt separaat opgepakt. Om de integrale uitvoering te bevorderen en de interne organisatie op het gebied van (zwerf)afvalbeheer, in relatie tot circulaire economie, te vereenvoudigen wordt de ambtelijke aansturing op (zwerf)afval bij één programmamanager ondergebracht. Daarnaast komt de integrale aanpak op bestuurlijk niveau tot stand via één stuurgroep met wethouder Van der Linden als primair verantwoordelijk portefeuillehouder. De gemeenteraad heeft de raadsinformatiebrief ‘Plan van aanpak inzake rekenkamerrapport afvalbeheer’ op 10 maart ter kennisname aangenomen.

Onderzoek Communicatiebeleid gemeente Dordrecht: ‘Zijn wij in verbinding?’
In de commissievergadering Bestuur en middelen van 10 december 2019 gaf de commissie aan de conclusies en aanbevelingen van de rekenkamercommissie te ondersteunen. Tevens zijn er bij die bespreking van het rekenkameronderzoek ‘Zijn wij in verbinding?’ door de commissie nog een aantal knelpunten aangegeven, zoals communicatie bij werkzaamheden. Een andere vraag, die ook aansluit bij de conclusie en aanbeveling van de rekenkamercommissie dat er meer aandacht nodig is voor het bereiken van verschillende doelgroepen, was de vraag of en hoe doelgroepen bereikt worden. De wethouder heeft toegezegd de suggesties van de commissieleden mee te nemen bij het Plan van aanpak (voor de uitwerking van de aanbevelingen die overgenomen zijn uit het rekenkameronderzoek). Dit plan zal in het eerste kwartaal van 2020 aan de raad aangeboden worden.

Onderzoek ‘VN-verdrag Handicap’
De rekenkamercommissie heeft meegedaan aan het zogenaamde ‘Doe-mee-onderzoek’ van de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies (NVRR). Het onderzoek is voor een 40-tal rekenkamer(commissies) uitgevoerd. Het idee hierachter is dat het onderzoek, een benchmark, de raad een beeld geeft van de voortgang van de implementatie van het VN Verdrag. Ook is er vergelijking met andere gemeenten mogelijk. Vanwege de specifieke aard van het onderzoek (een benchmark met bevindingen en zonder specifieke aanbevelingen) is er, in overleg met de organisatie, geen bestuurlijke reactie opgesteld. Het rapport is door de raad voor kennisgeving aangenomen. Het was daarom niet nodig om een plan aanpak op te stellen.

Onderzoek ‘Doorwerking rapporten 2011 t/m 2017’
De rekenkamercommissie wilde de raad graag laten  wat er de voorbije jaren met de aanbevelingen van de 17 onderzoeken is gedaan. Meer specifiek: met dit onderzoek wilde de rekenkamercommissie laten zien op welke manier de onderzoeken in de periode 2011-2017 een doorwerking hebben gehad binnen de gemeente Dordrecht. Op 9 juli 2019 heeft de gemeenteraad besloten om kennis te nemen van dit onderzoek. De aanbevelingen uit dit onderzoek werden al uitgevoerd. Er hoefde daarom geen (apart) plan van aanpak opgesteld te worden.