Overzicht taakvelden

Leefbaar en Veilig Dordrecht

Bedragen x € 1.000

Leefbaar en Veilig Dordrecht

2019

2019

2019

Nr.

Taakveld

Lasten

Baten

Saldo

1.1

Crisisbeheersing en Brandweer

10.945

0

10.945

1.2

Openbare orde en Veiligheid

4.175

400

3.774

Geraamd totaal saldo baten en lasten

15.120

400

14.719

0.10

Mutaties reserves

88

501

-413

Geraamd resultaat

15.208

901

14.306