Overzicht taakvelden

Samenwerkend en Verbindend Dordrecht

Bedragen x € 1.000

Samenwerkend en Verbindend Dordrecht

2019

2019

2019

Nr.

Taakveld

Lasten

Baten

Saldo

0.1

Bestuur

10.398

1.042

9.356

0.2

Burgerzaken

6.037

4.978

1.058

0.8

Overige baten en lasten

4.016

3.128

887

2.2

Parkeren

11

11

0

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

1.507

1

1.506

6.3

Inkomensregelingen

4

0

4

8.1

Ruimtelijke ordening

982

0

982

8.3

Wonen en bouwen

1

25

-25

Geraamd totaal saldo baten en lasten

22.956

9.185

13.768

0.10

Mutaties reserves

30.030

31.252

-1.221

Geraamd resultaat

52.986

40.437

12.547