Overzicht taakvelden

Overhead

Bedragen x € 1.000

Overhead

2019

2019

2019

Nr.

Taakveld

Lasten

Baten

Saldo

0.4

Overhead

37.339

638

36.701

0.8

Overige baten en lasten

14

14

0

Geraamd totaal saldo baten en lasten

37.353

652

36.701

0.10

Mutaties reserves

817

1.228

-412

Geraamd resultaat

38.170

1.880

36.289